Category Archives: Blended Learning

Blended Learning with iTaLAM

תמהיל למידה באיי-תלעם

Blended learning is an increasingly prevalent educational practice. As we develop iTaLAM, we are considering the best ways of implementing this approach in order to maximize its benefits and enhance both instruction and learning.

Technology (e.g. Flipped Classroom, eBooks, digital games) has greatly impacted the role of the teacher, as well as the learning process; teachers are no longer serving the function of learned instructors imparting knowledge, or being the sole providers of feedback regarding their students’ skills development and understanding. Many of these functions have been replaced by technology, which actively involves the children and is preferred by most contemporary learners.

What is blended learning?

The term “blended learning” has become commonplace, often used merely to describe the integration of some form of technology in traditional instruction. However, not all usage of technology within educational frameworks can indeed be considered effective blended learning; only the type of use which leverages the affordances within an innovative framework of differentiated, personalized, student-centered learning can truly enhance the outcome of learning.

The Clayton Christensen Institute defines blended learning as a formal education program in which the student learns partly through online learning, and partly in a supervised school setting away from home, and in which the modalities are connected in order to provide an integrated learning experience.

What are the advantages of authentic blended learning?

 • Engages students in active participation;
 • Provides immediate feedback in the process of content mastery and skill development;
 • Accelerates learning through focused, flipped instruction which is available anytime and everywhere;
 • Facilitates personalized instruction and learning adapted to each student’s level and interests;
 • Enables students to work in groups and utilize social networking for learning;
 • Teaches children to use technology for learning, in addition to its social and entertainment functions.

What are the disadvantages of the superficial use of technology in instruction?

The superficial implementation of technology in learning primarily sacrifices the potential inherent in authentic blended learning. In addition, there are several common mistakes that can undermine the success of the blended learning model:

 1. Different apps and activities are not aligned. Some educators use ready-made apps of e-books, activities and games that often have different designs and activate disconnected and unaligned learning skills, and may create a sense of fragmentation and lack of continuity in the student learners.
 2. The technology does not offer support to students of varying academic levels, and does not adapt to students’ individual abilities. A non-scaffolded program which does not include an element of adaptive learning suited to the student’s level does not make the connection between student performance and the activities that can advance their learning.
 3. The program does not capture student data. Online activities often lack a data recording feature, even though it is important to keep track of student progress in order to adjust the learning based on prior achievements and according to each student’s pace.
 4. The program does not provide resources for instruction and is not linked to existing resources. Teachers are often required to plan the curriculum and choose appropriate materials to help students who are struggling. It is, therefore, important to offer teachers instructional resources that link performance data to instructional strategies and materials.
 5. The program does not recommend next steps for the teacher. Existing programs often do not highlight concerns regarding particular students, and do not recommend “if… then… ” scenarios which offer individualized learning according to the students needs.
 6. The scope of the technological component in blended learning is not sufficient to significantly change the learning and teaching and impact its results. If students are “allowed” to use technology only as a fill-in or an enrichment activity instead of the acquisition and internalization of new content and skills, the results will be less significant.

Please see Dr. Elizabeth Brooke’s Blended Learning: Four Common Obstacles in Reading Instruction.

 What do we hope to accomplish through the integration of blended learning into iTaLAM?

As mentioned in the white paper entitled Blended Learning Innovations: 10 Major Trends (published by DreamBox Learning Inc.), one of the main trends in blended learning is personalized learning, which we aim to foster within the new curriculum, thus attaining better monitoring of the learning —identifying the students’ accomplishments as well as their challenges, their successes as well as the areas in which they require additional help and nurturing— and involving the teacher in providing this help.

 What will blended learning look like in iTaLAM, and how do we plan to avoid the pitfalls mentioned by Brooke and others?

Best practice in blended learning requires a new kind of thinking, which takes into account the world of the learner, maximizing the student’s learning time and adapting its speed and depth to individual levels and needs. The iTaLAM and TaL AM teams have undertaken the development blended learning through a differentiated, student-centered, curriculum-centered approach intended to maximize learning, while acknowledging the special role of the teacher in making the connection between the students and the program and the context of the school & larger community, adapting and linking the program to this specific context.

iTaLAM is being developed on the basis of TaL AM, and therefore links and aligns the various disciplines and learning skills, rendering the drawbacks raised by Brooke and others immaterial. The integration of print materials into a technological environment will enable teachers to overcome the lack of instructional resources which is characteristic of other programs.

For the purpose of blended learning, we are preparing each activity and game so that they feature various academic levels and are linked to a LMS (Learning Management System), which documents the students’ achievements. Teacher training will equip teachers with the knowledge and skills necessary for the identification of these various activity levels and their adaptation to students, and for the analysis of the feedback provided by the LMS, so that it offers maximum benefit for the advancement of all students.

In addition to learning in a traditional parent class within the school, blended learning will implement online, global learning with students and teachers in other classes, and with learning groups in various Jewish communities.

We welcome your opinion on how to accomplish the goal of personalized, adapted learning. Please take a moment to post a comment on any or all of the following questions:

 • What types of learning types and methods would you like to implement into your classroom’s blended learning?
 • What, in your opinion, is the definition of blended learning which truly advances the learning, rather than merely implementing advanced technology within an existing framework?
 • What is worth learning via the technological component of blended learning?
 • What types of technology-based activities would you like to see in the blended learningiTaLAM program?

We appreciate your feedback, and look forward to this ongoing conversation.

Stay tuned for updates from the February pilot test!

מורים רבים מפעילים כיום תמהיל למידה בהוראה. במסגרת פיתוח איי-תלעם, אנחנו שוקלים את הדרכים הטובות ביותר ליישום גישה חינוכית זו על מנת להפיק את מלוא התועלת שהיא מציעה, ובכך להעשיר את ההוראה ואת הלמידה גם יחד.

השימוש בטכנולוגיה(Flipped Classroom – היפוך סדר הלמידה, ספרים אלקטרוניים, משחקים דיגיטליים וכו’) משפיע רבות על תפקיד המורה, וכן על תהליך הלמידה. מורים כבר אינם משרתים את התפקיד המסורתי של בעלי הידע המקנים מידע, ואינם מהווים את המקור היחיד למשוב שמקבלים התלמידים על התקדמותם בתחום ההבנה, הידע ופיתוח היכולות שלהם. כיום מחליפה הטכנולוגיה חלק ניכר מן התפקידים הללו, באמצעים המערבים את הילדים באופן פעיל, ומועדפים על ידי מרבית הלומדים.

 מהו תמהיל למידה?

השימוש במושג “תמהיל למידה” הפך לדבר שבשגרה, ולעיתים קרובות מתאר רק את השילוב של טכנולוגיה כלשהי במסגרת הוראה מסורתית. אך לא כל שימוש בטכנולוגיה במסגרת חינוכית הוא אכן תמהיל למידה יעיל; רק השימוש המפעיל את היתרונות (affordances) שמציעה גישה זו, במסגרת חדשנית של למידה מותאמת המעמידה את התלמיד/ה במרכז קידום הלמידה, יכול להשפיע לחיוב על התוצאות.

 מכון Clayton Christensen מגדיר תמהיל למידה כתוכנית חינוך פורמאלית בה התלמידים לומדים חלק מהזמן בצורה מקוונת – מחוברים ממקומות שונים – וחלק מהזמן הם לומדים במסגרת בית-ספרית, כאשר אפיקי התקשורת ודרכי הלמידה מקושרים על מנת להעניק ללומדים חווית לימוד מתואמת ומשולבת.

Screen Shot 1_Blended Learning

 מהם היתרונות של תמהיל למידה אותנטי?

* מעורבות התלמידים בלמידה פעילה
* קבלת משוב מיידי בתהליך לימוד מידע חדש ופיתוח מיומנויות
* האצת הלמידה באמצעותFlipped Classroom — היפוך סדר הלמידה,המנגיש לתלמידים את הלמידה בכל מקום ובכל שעה
* הוראה ולמידה מותאמים לרמת התלמידים ולתחומי התעניינותם
* הפעלת למידה בקבוצות ובאמצעות רשתות חברתיות
* הכוונת התלמידים להשתמש בטכנולוגיה לצורך למידה, ולא רק לצרכי חברה ובידור

 מהם החסרונות של הפעלה שטחית של טכנולוגיה בלמידה?

הפעלה שטחית של טכנולוגיה בלמידה בראש וראשונה מקריבה את הפוטנציאל שגלום בתמהיל למידה נכון. מעבר להפסד פוטנציאל זה, ישנן מספר חסרונות העלולים לפגום בהצלחתו של תמהיל למידה:

* היישומונים (apps) ותוכנות הפעילויות אינם מתואמים. ישנם מחנכים העושים שימוש ב- apps קיימים של ספרים, פעילויות ומשחקים דיגיטליים אשר לעיתים קרובות הם בעלי עיצוב שונה, מפעילים מיומנויות למידה בלתי-מקושרות ובלתי-מתואמות, ועלולים ליצור תחושה של קיטוע וחוסר רצף אצל הלומדים.

* הטכנולוגיה אינה מציעה תמיכה לתלמידים ברמות שונות, ואינה מותאמת ליכולות האישיות של כל תלמיד/ה. תכנית שאינה מכילה אמצעים תומכים לקידום הלמידה של תלמידים ברמות שונות – שאיננה scaffolded – אינה יוצרת קשר בין הישגי התלמידים לבין פעילויות העשויות לקדם את הלמידה שלהם.

* היישומים והתוכנות של הפעילויות אינם שומרים מידע אודות התלמידים. לעיתים קרובות פעילויות מקוונות אינן כוללות מרכיב של שמירת מידע, למרות שחשוב מאוד לעקוב אחר התקדמות התלמידים ולהתאים את ההוראה על מנת להאיץ את הלמידה בהתאם להישגים קודמים ולפי הקצב האישי של כל תלמיד/ה.

* התוכנות והיישומונים אינם מספקים חומרי לימוד ואינם מקושרים ישירות לחומרי לימוד קיימים. לעיתים קרובות מורים נדרשים לתכנן את תכולת תוכנית הלימודים, ולבחור חומרים מתאימים שיסייעו לתלמידים מתקשים. לכן חשוב לספק למורים משאבים חינוכיים שיקשרו בין המידע אודות הישגי התלמידים לבין הגישה הפדגוגית וחומרי הלימוד המתאימים להם.

* התוכנות והיישומונים אינם ממליצים למורה על הצעדים הבאים הדרושים. מרביתהתוכניות הקיימות אינן מאירות את עיני המורים לגבי תלמידים הדורשים תשומת לב מיוחדת, ואינן ממליצות על תרחישי “אם … אז …” המאפשרים למידה מותאמת בהתאם לצרכי התלמידים.

* היקף המרכיב הטכנולוגי בתמהיל הלמידה אינו מספיק לצורך שינוי משמעותי בלמידה ובהוראה ולהשפעה על תוצאותיהן. במידה ולתלמידים “מותר” להשתמש בכלים טכנולוגיים רק ככלי השלמה או העשרה במקום לרכישה והפנמה של מידע ומיומנויות חדשים, התוצאות תהיינה פחות משמעותיות.

 אנא פנו למאמר של אליזבת ברוק:Blended Learning: Four Common Obstacles in Reading Instruction.

Screen Shot 2_Blended Learning

 מה אנו שואפים להשיג באמצעות שילוב תמהיל למידה באיי-תלעם?

כפי שצויין בדו”ח Blended Learning Innovations: 10 Major Trends שפורסם על ידי DreamBox Learning Inc., אחת המגמות הבולטות בתחום תמהיל למידה היא למידה המותאמת לתלמידים באופן אישי, מרכיב שאנו שואפים לפתח בתוכנית החדשה, ובכך לאפשר מעקב טוב יותר אחר הלמידה — זיהוי הישגי התלמידים לצד האתגרים שלהם, ההצלחות לצד התחומים בהם נדרשים עזרה ועידוד — ולערב את המורה במתן העזרה הדרושה.

 מה מאפיין את תמהיל הלמידה באיי-תלעם, וכיצד אנחנו פועלים כדי להימנע מהחסרונות שהעלו ברוק ואחרים?

הפעלה יעילה של תמהיל למידה מצריכה חשיבה חדשה, המתחשבת בעולמו של הלומד, מתעלת את זמן הלימוד ומתאימה את קצב ורמת הלימוד לכל תלמיד ותלמידה. צוות איי-תלעם יחד עם צוות תל עם לקחו על עצמם פיתוח תמהיל למידה באמצעות גישה מותאמת המעמידה את הלומד ואת תוכנית הלימודים במרכז, ובכך מעצימה את הלמידה, תוך הכרה בתפקיד המיוחד של המורה ביצירת הקשר שבין הלומדים והתוכנית לבין ההקשר של בית הספר והקהילה, ובהתאמת וקישור התוכנית להקשרים הללו.

 תוכנית איי-תלעם מפותחת על בסיס תל עם, ולכן מתאמת ומקשרת בין תחומי הדעת והמיומנויות, ולכן החיסרון שהעלו ברוק ואחרים של חוסר הקישור בין החומרים איננו תקף לגביה. שילוב חומרי הלמידה המודפסים עם הסביבה הטכנולוגית גם יאפשר למורים להתגבר על היעדר משאבים להוראה המאפיין תוכניות אחרות.

 לצורך למידה מותאמת, אנחנו מכינים כל פעילות וכל משחק ברמות למידה שונות המקושרות למערכת ניהול למידה (LMS), המתעדת את הישגי הלומדים. בהכשרת המורים אנחנו נציידאת המורים בידע ובמיומנויות הדרושים לזיהוי הרמות השונות של הפעילויות ולהתאמתן לתלמידים, לקריאת המשובים שמספקת מערכת ניהול הלמידה ולהפקת מלוא התועלת לקידום כל התלמידים.

 בנוסף למסגרת הלימוד הרגילה של כיתת-אם בבית הספר, תמהיל למידה יפעיל למידה גלובאלית מקוונת של תלמידים ומורים בכיתות נוספות, ועם וקבוצות למידה בקהילות יהודיות שונות.

 נשמח לשמוע את דעתכם על הדרכים להגשמת מטרה זו. אנא כתבו לנו את תשובתכם לשאלות הבאות:

* אילו סוגי למידה ואמצעי למידה תרצו לשלב בתמהיל הלמידה בכיתתכם?
מה לדעתכם היא ההגדרה של תמהיל למידה התורם ללמידה, ולא רק מיישם * טכנולוגיה מתקדמת בתוך מסגרת לימודית קיימת?
* מה כדאי ללמד באמצעות המרכיב הטכנולוגי בתמהיל הלמידה?
* אילו סוגי פעילויות טכנולוגיות תרצו לראות בתמהיל הלמידה של איי-תלעם?

 אנו מעריכים את המשוב שלכם, ומצפים להמשך הדיון בנושא.

 בקרוב: עדכונים מהניסוי המעצב שהתנהל בחודש פברואר!